Organització municipal

Òrgans municipals

ALCALDE
L'alcalde és el president de la corporació

TINENT ALCALDE
Substitueix a l’Alcaldia en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que li impedeixi d'exercir les seves atribucions, així com dur a terme les funcions de l'Alcalde en els supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde.

REGIDORS
Tenen delegada i encomanada la direcció i gestió dels serveis corresponents, sota la coordinació i direcció de l’Alcaldia, respecte a les àrees i regidors següents:

 • Sr. Joan Vilajoana Tardà: Governació, Serveis i Bàscula.
 • Sra. Maria Carme Marsà Pinós: Cultura, Serveis Socials, Hisenda, Administració i Festes.
 • Sr. Albert Urgell Farràs: Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient.
 • Sr. Josep Tosquella Queralt: Urbanisme, Nuclis, Turisme i Promoció del municipi.

Aquesta delegació comprendrà les facultats d’informació, dictamen, control i inspecció dels assumptes propis de cada àrea i en cap cas inclourà la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultat expressament reservada a l’Alcalde o al Ple de la Corporació, en el seu cas.

PLE
El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

Corresponen al ple les atribucions següents:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
 • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
La Comissió Especial de Comptes té per finalitat l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

Està integrada pels següents membres:

 • Sr. Àngel Farré i Carulla, President de la Comissió.
 • Sr. Joan Vilajoana Tardà, regidor en representació de Tots Fem Montmaneu - Junts per Montmaneu.
 • Sra. Maria Carme Marsà Pinós, regidora en representació de Tots Fem Montmaneu - Junts per Montmaneu.
 • Sr. Albert Urgell Farràs, regidor en representació de Tots Fem Montmaneu - Junts per Montmaneu.
 • Sr. Josep Tosquella Queralt, regidor en representació de Tots Fem Montmaneu - Junts per Montmaneu

 

 

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 16.07.2019 | 09:52
Darrera actualització: 16.07.2019 | 09:52